Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

User Rating:  / 3
PoorBest 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 
 ese suite documentsส่วนที่ 1   or 0.1
 ese suite documentsส่วนที่ 2
 ese suite documentsส่วนที่ 2-1
 ese suite documentsส่วนที่ 2-1.2
ese suite documentsส่วนที่ 3
ese suite documentsส่วนที่ 4     
  1. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
  2. รายละเอียดโครงการ แบบ ผ.02
  3. รายละเอียดโครงการ แบบ ผ.02/1
  4. บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.03

เพิ่มเติมแผน

  1. ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565
  2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566
  3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566
  4. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2566
  5. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2566 new2.gif

การแก้ไขแผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การแก้ไขแผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

สำนักปลัดเทศบาล
- สำนักปลัดเทศบาล โทร.035-440658 ต่อ 101 หรือต่อ 122
- งานด้านสวัสดิการและสังคม โทร.035-440658 ต่อ 101
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.035-440658 ต่อ 123
- กองช่าง โทร.035-440658 ต่อ 120
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานด้านสาธารณสุข โทร 035-440658 ต่อ 105
กองคลัง
โทร 035-440658 ต่อ 102
กองการการศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร. 035-440658 ต่อ 104
- กองการประปา โทร.035-440658 ต่อ 106