Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

User Rating:  / 3
PoorBest 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ส่วนที่ 1 

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 2-1

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4

  1. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.01
  2. รายละเอียดโครงการ แบบ ผ.02
  3. รายละเอียดโครงการ แบบ ผ.02/1
  4. บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.03
สำนักปลัดเทศบาล
- สำนักปลัด โทร.035-440658 ต่อ 101 หรือต่อ 122
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.035-440658 ต่อ 123
- กองช่าง โทร.035-440658 ต่อ 120
- กองการประปา โทร.035-440658 ต่อ 106
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานด้านสาธารณสุข โทร 035-440658 ต่อ 105
กองคลัง
โทร 035-440658 ต่อ 102
กองการการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- งานด้านสวัสดิการและสังคม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร. 035-440658 ต่อ 104