Get Adobe Flash player
User Rating:  / 0
PoorBest 

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลไผ่กองดิน

  1. คำสั่งเทศบาลตำบลไผ่กองดิน ที่ 60/2561 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลไผ่กองดิน 
  2. คำสั่งเทศบาลตำบลไผ่กองดิน ที่ 61/2561 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลไผ่กองดิน 
  3. คำสั่งเทศบาลตำบลไผ่กองดิน ที่ 25/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง แก้ไข ปรับปรุง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลไผ่กองดิน new2
สำนักปลัดเทศบาล
- สำนักปลัดเทศบาล โทร.035-440658 ต่อ 101 หรือต่อ 122
- งานด้านสวัสดิการและสังคม โทร.035-440658 ต่อ 101
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.035-440658 ต่อ 123
- กองช่าง โทร.035-440658 ต่อ 120
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานด้านสาธารณสุข โทร 035-440658 ต่อ 105
กองคลัง
โทร 035-440658 ต่อ 102
กองการการศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร. 035-440658 ต่อ 104
- กองการประปา โทร.035-440658 ต่อ 106