Get Adobe Flash player
User Rating:  / 0
PoorBest 

ประกาศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

  • ข้อบังคับเทศบาลตำบลไผ่กองดิน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลไผ่กองดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดpdf
  • ประกาศเทศบาลตำบลไผ่กองดิน เรื่อง นโยบายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดpdf
  • ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดpdf
  • ประกาศเทศบาลตำบลไผ่กองดิน เรื่อง นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี ดาวน์โหลดpdf
  • ประกาศเทศบาลตำบลไผ่กองดิน เรื่องนโยบายความโปร่งใส   ดาวน์โหลดpdf 
  • ประกาศเทศบาลตำบลไผ่กองดิน เรื่องมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลไผ่กองดิน  ดาวน์โหลดpdf
  • ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดpdf
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.035-440658 ต่อ 123
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานด้านสาธารณสุข โทร 035-440658 ต่อ 105
การการศึกษา
งานด้านสวัสดิการและสังคม 035-440658 ต่อ 104