Get Adobe Flash player
User Rating:  / 0
PoorBest 

ประกาศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

  • การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน
  • ข้อบังคับเทศบาลตำบลไผ่กองดิน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลไผ่กองดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดpdf
  • ประกาศเทศบาลตำบลไผ่กองดิน เรื่อง นโยบายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดpdf
  • ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดpdf
  • ประกาศเทศบาลตำบลไผ่กองดิน เรื่อง นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี ดาวน์โหลดpdf
  • ประกาศเทศบาลตำบลไผ่กองดิน เรื่องนโยบายความโปร่งใส   ดาวน์โหลดpdf 
  • ประกาศเทศบาลตำบลไผ่กองดิน เรื่องมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลไผ่กองดิน  ดาวน์โหลดpdf
  • ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดpdf
สำนักปลัดเทศบาล
- สำนักปลัด โทร.035-440658 ต่อ 101 หรือต่อ 122
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.035-440658 ต่อ 123
- กองช่าง โทร.035-440658 ต่อ 120
- กองการประปา โทร.035-440658 ต่อ 106
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานด้านสาธารณสุข โทร 035-440658 ต่อ 105
กองคลัง
โทร 035-440658 ต่อ 102
กองการการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- งานด้านสวัสดิการและสังคม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร. 035-440658 ต่อ 104