Get Adobe Flash player
User Rating:  / 0
PoorBest 

โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาล

 pk str65
  • โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบลไผ่กองดิน 
  • ประกาศเรื่อง การกำหนดโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าท่ี่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลไผ่กองดิน 
  • ประกาศเรื่อง การกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลไผ่กองดิน   
สำนักปลัดเทศบาล
- สำนักปลัดเทศบาล โทร.035-440658 ต่อ 101 หรือต่อ 122
- งานด้านสวัสดิการและสังคม โทร.035-440658 ต่อ 101
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.035-440658 ต่อ 123
- กองช่าง โทร.035-440658 ต่อ 120
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานด้านสาธารณสุข โทร 035-440658 ต่อ 105
กองคลัง
โทร 035-440658 ต่อ 102
กองการการศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร. 035-440658 ต่อ 104
- กองการประปา โทร.035-440658 ต่อ 106