Get Adobe Flash player
User Rating:  / 0
PoorBest 

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

1. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม new.gif  
    - บทนำ
    - ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.01)   
    - บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.02)

2. รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

สำนักปลัดเทศบาล
- สำนักปลัดเทศบาล โทร.035-440658 ต่อ 101 หรือต่อ 122
- งานด้านสวัสดิการและสังคม โทร.035-440658 ต่อ 101
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.035-440658 ต่อ 123
- กองช่าง โทร.035-440658 ต่อ 120
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานด้านสาธารณสุข โทร 035-440658 ต่อ 105
กองคลัง
โทร 035-440658 ต่อ 102
กองการการศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร. 035-440658 ต่อ 104
- กองการประปา โทร.035-440658 ต่อ 106