Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

User Rating:  / 5
PoorBest 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การเรียกประชุมสภาเทศบาล

  1. การเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 
  2. ประกาศนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่กองดิน สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
  3. ประกาศกำหนดสมัยประชุมและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี

 

สำนักปลัดเทศบาล
- สำนักปลัด โทร.035-440658 ต่อ 101 หรือต่อ 122
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.035-440658 ต่อ 123
- กองช่าง โทร.035-440658 ต่อ 120
- กองการประปา โทร.035-440658 ต่อ 106
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานด้านสาธารณสุข โทร 035-440658 ต่อ 105
กองคลัง
โทร 035-440658 ต่อ 102
กองการการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- งานด้านสวัสดิการและสังคม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร. 035-440658 ต่อ 104