Get Adobe Flash player
User Rating:  / 0
PoorBest 

คู่มือหรือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

 1. การอนุญาตใช้น้ำประปา
 2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
 3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
 4. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
 5. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
 6. การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
 7. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 8. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 9. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
 10. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 11. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 12. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
 13. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
 14. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 15. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
 16. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
 17. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
 18. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
 19. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 20. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
 21. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 22. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 23. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
 24. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 25. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
 26. การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
 27. การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
 28. การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
 29. การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 30. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
 31. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 32. การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 33. การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
 34. การขอเลขที่บ้าน
 35. การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1
 36. การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
 37. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
 38. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 39. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
 40. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
 41. การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
 42. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
 43. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
 44. การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ
 45. การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
 46. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 47. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 48. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 49. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ
 50. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง
 51. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล
 52. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ
 53. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 54. การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
 55. การแจ้งขุดดิน
 56. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 57. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 58. การแจ้งถมดิน
 59. การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
 60. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 61. การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน
 62. การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
 63. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 64. การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
 65. การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499
 66. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง
 67. การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจำหน่าย" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง
 68. การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น
 69. การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
 70. การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง
 71. การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น
 72. การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด
 73. การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
 74. การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ
 75. การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
 76. การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
 77. การรับแจ้งการย้ายเข้า
 78. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด
 79. การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
 80. การรับแจ้งการย้ายออก
 81. การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
 82. การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
 83. การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
 84. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 85. การรับชำระภาษีป้าย
 86. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 87. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 88. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 89. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 90. การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 91. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 92. การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง
 93. การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่1, ง และ จ ลักษณะที่1)
 94. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
 95. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
 96. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
สำนักปลัดเทศบาล
- สำนักปลัดเทศบาล โทร.035-440658 ต่อ 101 หรือต่อ 122
- งานด้านสวัสดิการและสังคม โทร.035-440658 ต่อ 101
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.035-440658 ต่อ 123
- กองช่าง โทร.035-440658 ต่อ 120
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานด้านสาธารณสุข โทร 035-440658 ต่อ 105
กองคลัง
โทร 035-440658 ต่อ 102
กองการการศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร. 035-440658 ต่อ 104
- กองการประปา โทร.035-440658 ต่อ 106