Get Adobe Flash player
User Rating:  / 0
PoorBest 

สำนักปลัดเทศบาล 

 Scan Pic0006

นางสาววรรณลักษณ์  พละเลิศ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทร  : 064-9341057 

Scan Pic0034

นางสาวฐิติมา จันทรวิสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร  : 086-1738592 

 

 Scan Pic0004

 นางฉลองศรี  มาเจริญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 Scan Pic0003

นายสุทธิพงษ์  ลิ้มไล้
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

 wit1

นายสุวิทย์  ศรีท้าว
นิติกรชำนาญการ

 pk vipawadee

 นางวิภาวดี ชีพนุรัตน์
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

 Scan Pic0008

 นายศุภโชค  สมใจเพ็ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

  

 

สำนักปลัดเทศบาล
- สำนักปลัดเทศบาล โทร.035-440658 ต่อ 101 หรือต่อ 122
- งานด้านสวัสดิการและสังคม โทร.035-440658 ต่อ 101
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.035-440658 ต่อ 123
- กองช่าง โทร.035-440658 ต่อ 120
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานด้านสาธารณสุข โทร 035-440658 ต่อ 105
กองคลัง
โทร 035-440658 ต่อ 102
กองการการศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร. 035-440658 ต่อ 104
- กองการประปา โทร.035-440658 ต่อ 106