Get Adobe Flash player
User Rating:  / 0
PoorBest 

กองการศึกษา

 Scan Pic0039

นางคนิษฐา  ทองคำเจริญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  โทร : 085-8486619

 

Scan Pic0036

นางกัลยา  อรรถาสิงห์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

Scan Pic0040

  นางรติกร  อาษากลาง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่กองดิน

 

 Scan Pic0038

นางปราณี  อ่อนสร้อย
ครู คศ.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักปลัดเทศบาล
- สำนักปลัดเทศบาล โทร.035-440658 ต่อ 101 หรือต่อ 122
- งานด้านสวัสดิการและสังคม โทร.035-440658 ต่อ 101
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.035-440658 ต่อ 123
- กองช่าง โทร.035-440658 ต่อ 120
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานด้านสาธารณสุข โทร 035-440658 ต่อ 105
กองคลัง
โทร 035-440658 ต่อ 102
กองการการศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร. 035-440658 ต่อ 104
- กองการประปา โทร.035-440658 ต่อ 106