Get Adobe Flash player
User Rating:  / 0
PoorBest 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 wit

 นางมณทิพา  ศรีท้าว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร : 064-9314105

jarunee 

นางจารุณี  บุญประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

Scan Pic0007

นายมาโนช  สุกปานทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

 

 

สำนักปลัดเทศบาล
- สำนักปลัดเทศบาล โทร.035-440658 ต่อ 101 หรือต่อ 122
- งานด้านสวัสดิการและสังคม โทร.035-440658 ต่อ 101
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.035-440658 ต่อ 123
- กองช่าง โทร.035-440658 ต่อ 120
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานด้านสาธารณสุข โทร 035-440658 ต่อ 105
กองคลัง
โทร 035-440658 ต่อ 102
กองการการศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร. 035-440658 ต่อ 104
- กองการประปา โทร.035-440658 ต่อ 106