Get Adobe Flash player

โครงการบำเพ็ญประโยชน์พัฒนางานบริการให้ชุมชน

Scan Pic0009

 Scan Pic0010

Scan Pic0011

Scan Pic0012

Scan Pic0013

Scan Pic0014

Scan Pic0015

Scan Pic0016

Scan Pic0017

สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.035-440658 ต่อ 123
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานด้านสาธารณสุข โทร 035-440658 ต่อ 105
การการศึกษา
งานด้านสวัสดิการและสังคม 035-440658 ต่อ 104