Get Adobe Flash player

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

User Rating:  / 0

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 

 1. พฤศจิกายน
 2. ธันวาคม
 3. มกราคม
 4. กุมภาพันธ์
 5. มีนาคม
 6. เมษายน
 7. พฤษภาคม
 8. มิถุนายน
 9. กรกฎาคม
 10. สิงหาคม
 11. กันยายน
User Rating:  / 0

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562

 1. ตุลาคม 2561
 2. พฤศจิกายน 2561
 3. ธันวาคม 2561
 4. มกราคม  2562
 5. กุมภาพันธ์  2562
 6. มีนาคม  2562
 7. เมษายน  2562
 8. พฤษภาคม  2562
 9. มิถุนายน  2562
 10. กรกฎาคม  2562
 11. สิงหาคม  2562
 12. กันยายน  2562  

              Last   สรุปรายผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ

 1. ประกาศเทศบาลตำบลไผ่กองดิน  /  ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2561)
 2. ประกาศเทศบาลตำบลไผ่กองดิน  / ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 - เดือนมีนาคม 2562)
 3. ประกาศเทศบาลตำบลไผ่กองดิน  / ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562)
 4. ประกาศเทศบาลตำบลไผ่กองดิน  ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562)
User Rating:  / 0

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

 1. ตุลาคม 2562
 2. พฤศจิกายน 2562
 3. ธันวาคม 2562
 4. มกราคม  2563
 5. กุมภาพันธ์  2563
 6. มีนาคม  2563
 7. เมษายน  2563
 8. พฤษภาคม  2563
 9. มิถุนายน  2563
 10. กรกฎาคม  2563

 

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ

 

 1. ประกาศเทศบาลตำบลไผ่กองดิน  /  ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562)
 2. ประกาศเทศบาลตำบลไผ่กองดิน  / ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 - เดือนมีนาคม 2563)
 3. ประกาศเทศบาลตำบลไผ่กองดิน  / ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 - เดือนมิถุนายน 2563)
 4. ประกาศเทศบาลตำบลไผ่กองดิน  / ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 - เดือนกันยายน 2563)

 

สำนักปลัดเทศบาล
- สำนักปลัด โทร.035-440658 ต่อ 101 หรือต่อ 122
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.035-440658 ต่อ 123
- กองช่าง โทร.035-440658 ต่อ 120
- กองการประปา โทร.035-440658 ต่อ 106
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานด้านสาธารณสุข โทร 035-440658 ต่อ 105
กองคลัง
โทร 035-440658 ต่อ 102
กองการการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- งานด้านสวัสดิการและสังคม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร. 035-440658 ต่อ 104