Get Adobe Flash player

Sample Data-Articles

User Rating:  / 0

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

User Rating:  / 0

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563  

User Rating:  / 1
User Rating:  / 2

หมวดหมู่รอง

สำนักปลัดเทศบาล
- สำนักปลัด โทร.035-440658 ต่อ 101 หรือต่อ 122
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.035-440658 ต่อ 123
- กองช่าง โทร.035-440658 ต่อ 120
- กองการประปา โทร.035-440658 ต่อ 106
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานด้านสาธารณสุข โทร 035-440658 ต่อ 105
กองคลัง
โทร 035-440658 ต่อ 102
กองการการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- งานด้านสวัสดิการและสังคม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร. 035-440658 ต่อ 104