Get Adobe Flash player
User Rating:  / 5
PoorBest คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไผ่กองดินnayok

นายทีฆโชติ งามถาวรวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลไผ่กองดิน

r jerd                                                r oo

นายบรรเจิด วงศ์ทองดี                                                           นางสาววลัยรัตน์ อุบลแย้ม
รองนายกเทศมนตรีตำบลไผ่กองดิน                                         รองนายกเทศมนตรีตำบลไผ่กองดิน

                                                

นายณรงค์ จันทร์มา                                                                นางสาววาสนา อาสนะ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลไผ่กองดิน                                เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลไผ่กองดิน

 

สำนักปลัดเทศบาล
- สำนักปลัด โทร.035-440658 ต่อ 101 หรือต่อ 122
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.035-440658 ต่อ 123
- กองช่าง โทร.035-440658 ต่อ 120
- กองการประปา โทร.035-440658 ต่อ 106
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานด้านสาธารณสุข โทร 035-440658 ต่อ 105
กองคลัง
โทร 035-440658 ต่อ 102
กองการการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- งานด้านสวัสดิการและสังคม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร. 035-440658 ต่อ 104